DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

 

(ULTRAVİOLET, KLORLAMA, OZON)  SU ARITMA, suyun mikrobiyolojik dezenfeksiyonunu farklı teknikler kullanarak gerçekleştirir. Su için; klor dezenfeksiyon sistemleri, ultraviolet dezenfeksiyon sistemleri, ozon dezenfeksiyon üniteleridir.

KLOR DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ


AKSAN SU ARITMA klor dezenfeksiyon sistemleri, suda bulunan veya bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin parçalanarak öldürülmesi, kimyasal olarak klorun yüksek oksitleme etkisi ile nitrit, amonyak gibi zararlı atık bileşiklerinin nitrata yükseltgenmesi, korozif etkisi yüksek demir gibi ağır metallerin oksitlenmesi ile çökeltilip kum filtrelerinde yakalanmasını sağlamak için, sodyum hipoklorit veya kalsiyum hipoklorit çözeltisi dozaj lama özelliğine sahip klor dozaj sistemi kullanır. Klor dozaj sistemleri ekipman olarak klor dozaj pompası ve çözelti deposundan oluşur.

Sıvı klorlama (sodyum hipoklorit veya kalsiyum hipoklorit çözeltisi) ile yapılan dezenfeksiyon uygulamalarının verimli olabilmesi için; minimum bir hidrolik temas süresine ihtiyaç vardır. Kısaca belirtecek olursak; sadece mikrobiyolojik dezenfeksiyon amaçlı yapılan uygulamalarda; iyi sularda minumum 15 dakika, az problemli sularda minimum 30-60 dakika, problemli sularda minimum 120 dakika temas süresine ihtiyaç vardır. Bu sistemler genelde depo öncesi suya homojen yapılacak dozajlama uygulamalarını zorunlu kılar. Uzun olan köy, kasaba gibi irsale hatlarında temas süresi hat boyu gerekli temas süresine ulaşılacağı ve hatların dezenfekte kalması açısından sürekli uygulanabilir. Klorlama kalıcı bir dezenfeksiyon uygulaması olduğundan kullanıldığı depo ve havuzların sürekli dezenfekte kalmasını ve yosun, bakteri ve sporların oluşmasını engeller.

AKSAN SU ARITMA klor dezenfeksiyon sistemleri ile yapılan uygulamalar sonucunda suda kalan serbest klorun ve yapmış olduğu bileşiklerin alınması için; son tüketim hattı üzerine takılmak aktif karbon filtrasyon sistemleri ile beraber kullanılması önerilir.


ULTRAVİOLET DEZENFEKİYON SİSTEMLER

 

                U.V Lambalar                                     U.V Sistemler


AKSAN SU ARITMA Ultraviolt dezenfeksiyon sistemleri, diğer dezenfeksiyon sistemlerine göre çok tercih edilen ve yapmış olduğu dezenfekte işleminden sonra suda kalıcı bir iz, etki , koku yapıcı kimyasal bırakmayan ve bazı şartlar yerine getirildiğinde en etkili sterilizerlerdir. Bu avantajları ile birlikte, Ultarviolet dezenfeksiyon sistemlerinin kalıcı dezenfekte etkisi olmadığından; suyun son tüketileceği hatlara, akış anında dezenfeksiyon gerçekleştirecek şekilde ve verilen speklerine uygun debilerde takılması gerekir. Yapılan çalışmalar suya verilecek 27.000 mikrowatt/cm².sn dozajında uv-c ışınları altında hiçbir canlı ve mikro organizmanın yaşayamadığını göstermiştir.

Ultraviolet dezenfeksiyon sistemleri, suda bulunan veya bulunması muhtemel bakteri, virüs ve sporları dezenfeksiyonunu ve daha güvenli bir su kullanımını sağlar. Bu işlemi gerçekleştirecek kabiliyete sahip ultraviole cihazılarında, kuartz kılıfı içerisinde bulunan, ultraviolet
lambanın yaydığı; 2000 - 3000 angstrom ve 254 nm dalga boyundaki UV-C ultraviole ışınları ile mikro organizmaların DNA sı parçalanarak öldürülmesi sağlanır. Şok ultraviolet dozaj odasında ham su 30.000 mikrowatt/cm2.sn dozajında UV-C ışınları na maruz bırakılarak % 99.9 oranında dezenfeksiyon gerçekleştirilir. Dezenfeksiyonun belirtilen değerlerde başarılı olması suyun ışın geçirgenliğini etkileyen bulanıklık miktarına ve su geşiş hızına bağlıdır. Bilindiği gibi askıdaki katı maddeler ve tortu; suyun bulanıklığını oluşturur. Ultraviolet ışınlarının absorbe olacağı bulanık sularda; şok ultraviolet ışın dozaj odasına giren ham suda bulunan mikro organizmaların bir kısmı UV-C ışınlarına maruz kalmadan geçebilir ve ultraviolet cihazının yeterli verimlilikte dezenfeksiyon yapamamasına sebep olur. Suyun bulanıklık değerinin 5 FTU veya altında olması gerekir. Bundan
dolayı ultraviolet dezenfeksiyon sistemlerine verilen suların önceden filtre edilme önerilir.
 

OZONLAMA DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ


En etkili dezenfeksiyon sistemlerinden biri olan ozanlama, su ve atık su dezenfeksiyonunda ve belli proseslerde ozonlama ile birlik ta flokülasyonun da kullanılır. Dezenfekatan olan ozon (O3) gazı, O2 (oksijen) 'nin, ultravilet ışınlarının etkisi ile izotopunda oluşan değişmeye bağlı olarak üçüncü bir oksijen atomuyla oluşturduğu zayıf bağ sonucu oluşur. Zayıf olan bağ yapısından dolayı suda ve havada geniş ve aktif oksitleme (2.1 mV luk oksidasyon aktifliği) ile bileşik oluşturur. Mikro organizmaların hücre zarlarını parçalayarak ölümüne neden olur. Suda ve havada yapısını sıcaklığa bağlı olarak kısa süreli olarak koruyabilir ve daha sonra ilk hali olan O2 ne dönüşür. Ozonlama sonucu zararlı toksitler, bileşikler oluşmaz, dozaj fazlası ozon gazı belli süre sonunda ortamdan O2 olarak uçar. Suda koku yapıcı yan etkiler oluşturmaz. Muadillerine göre çok daha etkili olan ozon lamanın (Klorla göre 3000 kat daha aktif) kalıcı bir dezenfekte etkisi yoktur. Mikrobiyolojik canlılar üzerinde çok etkili olan ozon, gıda maddelerine karşı zararlı bir etkisine rastlanılmamıştır hatta, gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaya (Staphylococcus aureus, Salmonella, Candida spp. ,Listeria monocytogenes ve Escherichia coli) karşı antimikrobiyal etkiye sahiptir. Deniz seviyesinde doğal olarak 0,003 ppm, yükseklerde mevsim normallerine ve sıcaklığa bağlı olarak 0,5 ppm seiyesine ulaşabilir. Yıldırımları bol fırtınalı havalardan sonra 0,1 ppm e kadar havada ozona rastlanabilir.

Budeğere ulaşan ozon konsantrasyonu, havada deadorizma ve dezenfektan etkisi görülmeye başlar. İnsanlar 0,02 ppm seviyesindeki ozonun kokusunu hissedebilir ve buseviyedeki ozon; havanın % 90 oranında dezenfeksiyonunu gerçekleştirir. İnsanlar, 0,05 ppm dozajında ki ozonun bulunduğu ortamda sürekli kalabilir. EPA standartlarına göre şehir eşik seviyesi 0,12 ppm dir ve 6-8 saatten fazla bu etkinin altında kalınması insanın, geniz yanması, öksürük, boğaz kuruluğu, göz yaşarması ve zar dokularında lokal tahrişler oluşur. Astımlı hastalar daha düşük seviyelerde ozondan rahatsız olur. Bundan dolayı ozonlama tesisleri yeterli hava sirkülasyonunun olduğu kapalı alanlara, ehli kişilerce kurulmalıve egitimli teknik kadrolarca kullanılmalıdır.

Ozonlama Dezenfeksiyon Sistemleri Kullanım Alanları ve Etkileri

Su arıtma ve atık su arıtmada: Suyun dezenfeksiyonu, flokülasyonu, renk giderimi, koku giderimi (deadorizma etkisi), organik madde arıtımı, ağır metal ve metallerin (demir mangan) oksitlenmesi (Florür, kalsiyum, sodyum vs. hariç) ve çökeltilerek filtrasyon sistemlerinde yakalanması, suyun ergimiş oksijen konsantrasyonunun arttırılması proseslerind kullanılır. (atıksularda özellikle; organik boyaların oksitlenerek flokülasyonunda, uçucu organik bileşiklerin, siyanidlerin ve fenollerin oksitlenerek çökeltilmesinde deadorizma etkili olarak kullanılır.)

Havuz ve kaplıca sularının arıtılmasında: Suda bulunan ağır metallerin ve ametallerin, insanlardan karışan güneş yağı, krem, kir ve organik bileşiklerin oksitlenmesinde suların dezenfekte edilmesimde kullanılır. (Havuz için -TS11899 standartlarında Gaz karışımının ozon madde konsantrasyonu >20gr/m3 O3 olmalıdır. Filtre edilmiş sudaki çözünmüş ozonun reaksiyon süresi yoğun karışımda 3 dakikadan fazla olmak zorundadır.

Doğal memba sularında: Dezenfeksiyon amaçlı kullanılır.

Şişeleme ve dolum tesislerinde: Dezenfeksiyon, yıkama ve durulama banyolarında; deterjan, organik madde, koku, yağ, kir gideriminde kullanılır.

Sogutma kulelerinde: Dezenfeksiyon, kişir oluşumunun önlenmesinde kullanılır.

Tekstil ve boyamada: Renk giderimi, ağartma ve dezenfeksiyon proseslerinde kullanılır.

Selüloz ve kağıt üretim tesislerinde: Ağartma ve atık su dezenfeksiyonu proseslerinde kullanılır.

Kimya,Tıbbi mamul ve ilaç endüstrilerinde: Oksidasyon, dezenfeksiyon, atık su arıtımı, biosid, CIP giderimi amaçlı proseslerde kullanılır.

KLOR DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

 Klor dozajlama üniteleri suda mevcut nitrit , demir, mangan gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve bakteri , virüs gibi kirlilikleri ise dezenfekte etmek amacıyla kullanılmaktadır . Dozajlama sistemlerimiz standart ve redox kontrollü olarak dizayn edilmiştir.Dezenfekte edilecek kapasiteye göre pompa seçimi tarafımızdan yapılmaktadır. Farklı kapasite ve çalışma basınçlarında tüm pompa modelleri stoklu olarak çalışılmaktadır.

Klor Dozaj Sistemleri, Standart Tip, ORP Kontrollü ve Debi kontrollü modellerden oluşmaktadır.

 STANDART TİP DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

Bu sistemlerde dozajlama manuel olarak ayarlanmaktadır. Dozlanacak kimyasal miktarı, pompa üzerindeki strock değeri ile ayarlanmaktadır. Diğer dozaj pompalarında olduğu gibi bu pompalarla birçok değişik akışkan dozlanabilmektedir.

 

ORP - pH KONTROLLÜ DOZAJ SİSTEMLERİ

 

ORP kontrollü sistemleri, sudaki klor miktarını ölçerek klor dozajını ayarlamaktadır. Set edilen bakiye klor miktarını ölçerek klor dozajını durdurur yada dozlamayı sürdürür.

pH değerlerine bağlı olarak dozajın ayarlanmasını sağlar. Set edilen giriş ve çıkış pH değerlerine bağlı olarak suya kimyasal dozlamaya otomatik olarak başlar yada dozlamayı durdurur.

Bu modellerde, dozaj pompası ve kontol panosu haricinde ölçüm için elektrod (prob) ve elektrod kabı bulunmaktadır .

 DEBİ KONTROLLÜ DOZAJ SİSTEMLERİ

Debi kontrollü dozaj pompalarında akan suyun miktarına göre dozlama imkanı sağlamaktadır. Dozaj pompasına bağlı sayaçla birlikte çalışmaktadır. Sayaç geçen akışkanı ölçerek pompaya sinyal (pulse) yollamakta pompada buna bağlı olarak istenilen kimyasalı dozlamaktadır.